نوشته‌ها

لیست قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان

بدلیل نوسانات شدید قیمت لطفا با کارشناس های ما تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

ردیف سایز شاخه وزن(کیلو) قیمت
1 “1/2  1  7.2 1/530/000
2 “3/4  1  9.5 1/970/000
3 “1  1  14.5 2/020/000
4 “1/4 1  1  6 2/727/000
5 “1/2 1  1  24 3/030/000
6 “2  1  32  4/340/000
7 “1/2 2  1  52 6/260/000
8 “3  1  65 7/980/000
9 “4  1  95 11/100/000
10  “5  1  132 18/650/000
11 “6  1  165 20/500/000
12  “8  1  252 35/700/000
13  “10  1  360 48/950/000
14  “12  1  460 تماس بگیرید
15  “14  1  570   تماس بگیرید
16  “16  1  730   تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مانیسمان چین رده 20

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 1/460/000
2 “3/4  1 1/800/000
3 “1  1 1/850/000
4 “1/4 1  1  2/270/000
5 “1/2 1  1 2/820/000
6 “2  1 2/780/000
7 “1/2 2  1 4/290/000
8 “3  1  6/060/000
9 “4  1 9/790/000
10  “5  1 16/360/000
11 “6  1 16/360/000
12 “8 1 34/130/000

لیست قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 2/420/000
2 “3/4  1 3/280/000
3 “1  1 3/380/000
4 “1/4 1  1 3/530/000
5 “1/2 1  1 8/130/500
6 “2  1 9/090/000
7 “1/2 2  1  13/130/000
8 “3  1 18/070/000
9 “4  1 24/997/500
10 “5 1 27/977/000
11 “6 1 40/900/000
12 “8 1 57/570/000
13 “10 1 هر کیلو181/800
14 “12 1 تماس بگیرید
15 “14 1 تماس بگیرید
16 “16 1 تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مانیسمان اهوازی رده 20

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1
2 “3/4  1
3 “1  1 2/050/000
4 “1/4 1  1 2/600/000
5 “1/2 1  1 3/200/000
6 “2  1 4/000/000
7 “1/2 2  1 4/800/000
8 “3  1 6/400/000
9 “4  1 9/900/000
10  “5  1 16/700/000
11 “6  1

لیست قیمت لوله مانیسمان اهوازی رده 40

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1
2 “3/4  1
3 “1  1 2/200/000
4 “1/4 1  1 2/900/000
5 “1/2 1  1 3/600/000
6 “2  1 4/650/000
7 “1/2 2  1 6/700/000
8 “3  1 8/500/000
9 “4  1 11/400/000
10  “5  1 20/500/000
11 “6  1 22/200/000

لیست قیمت لوله آتش نشانی رده 20

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 1/460/000
2 “3/4  1 1/810/000
3 “1  1 1/850/000
4 “1/4 1  1  2/270/000
5 “1/2 1  1 2/820/000
6 “2  1 2/780/000
7 “1/2 2  1 4/290/000
8 “3  1  6/060/000
9 “4  1 9/790/000
10  “5  1 16/360/000
11 “6  1 16/360/000
12 “8 1 34/130/000

لیست قیمت لوله آتش نشانی رده 40

ردیف سایز شاخه وزن(کیلو) قیمت
1 “1/2  1  7.2 1/530/000
2 “3/4  1  9.5 1/970/000
3 “1  1  14.5 2/020/000
4 “1/4 1  1  6 2/720/000
5 “1/2 1  1  24 3/030/000
6 “2  1  32  4/343/000
7 “1/2 2  1  52 6/260/000
8 “3  1  65 7/970/000
9 “4  1  95 11/110/000
10  “5  1  132 18/680/000
11 “6  1  165 20/500/000
12  “8  1  252 35/750/000
13  “10  1  360 48/980/000
14  “12  1  460 تماس بگیرید
15  “14  1  570   تماس بگیرید
16  “16  1  730   تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مانیسمان کاوه رده 20

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1
2 “3/4  1
3 “1  1 1/900/000
4 “1/4 1  1 2/400/000
5 “1/2 1  1 2/900/000
6 “2  1 3/800/000
7 “1/2 2  1 4/800/000
8 “3  1 6/200/000
9 “4  1 9/800/000

لیست قیمت لوله مانیسمان کاوه رده 40

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1
2 “3/4  1
3 “1  1 2/100/000
4 “1/4 1  1 2/750/000
5 “1/2 1  1 3/400/000
6 “2  1 4/400/000
7 “1/2 2  1 6/300/000
8 “3  1 8/300/000
9 “4  1 11/200/000

لیست قیمت لوله مانیسمان اروپایی

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 تماس بگیرید
2 “3/4  1 تماس بگیرید
3 “1  1 تماس بگیرید
4 “1/4 1  1 تماس بگیرید
5 “1/2 1  1 تماس بگیرید
6 “2  1 تماس بگیرید
7 “1/4 2  1 تماس بگیرید
8 “3  1 تماس بگیرید
9 “4  1 تماس بگیرید
10  “5  1 تماس بگیرید
11 “6  1 تماس بگیرید

برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد لوله مانیسمان به صفحه لوله مانیسمان مراجه کنید