لیست قیمت اتصالات بدون درز

قیمت اتصالات بدون درز

قیمت اتصالات بدون درز

بدلیل نوسانات شدید قیمت لطفا با کارشناس های ما تماس بگیرید

اتصالات بدون درز
ردیفنام کالاواحدسایزقیمت (ریال)
1زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد1/2″تماس بگیرید
2زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد3/4″===
3زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد1″===
4زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/4″===
5زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/2″===
6زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد2″===
7زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد21/2″===
8زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد3″===
9زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد4″===
10زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد5″===
11زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد6″===
12زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد8″===
13زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد10″===
14زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد12″===
15زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد14″===
16زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد16″===
17زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد18″===
18زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد20″===
19زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد24″===
20زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد1/2″===
21زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد3/4″===
22زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد1″===
23زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/4″===
24زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/2″===
25زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد2″===
26زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد21/2″===
27زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد3″===
28زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد4″===
29زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد5″===
30زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد6″===
31زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد8″===
32زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد10″===
33زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد12″===
34زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد14″===
35زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد16″===
36زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد18″===
37زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد20″===
38زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد24″===
39سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد1/2″===
40سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد3/4″===
41سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد1″===
42سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/4″===
43سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/2″===
44سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″===
45سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد21/2″===
46سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″===
47سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″===
48سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″===
49سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″===
50سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″===
51سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″===
52سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″===
53سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد14″===
54سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″===
55سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″===
56سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″===
57سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″===
58سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3/4″ * 1/2″===
59سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد1″ * 1/2″ ===
60سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد1″ * 3/4″ ===
61سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/4″ * 1/2″ ===
62سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/4″ * 3/4″ ===
63سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/4″ * 1″ ===
64سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/2″ * 1/2″ ===
65سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/2″ * 3/4″ ===
66سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/2″ * 1″ ===
67سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/2″ * 11/4″ ===
68سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″ * 1/2″ ===
69سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″ * 3/4″ ===
70سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″ * 1″ ===
71سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″ * 11/4″ ===
72سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″ * 11/2″ ===
73سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد21/2″ * 1/2″ ===
74سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد21/2″ * 3/4″ ===
75سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد21/2 * 1″ ===
76سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2’*11/2.1/4″ ===
77سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″*11/2″.1/2″ ===
78سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد21/2″ * 2″ ===
79سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 1/2″ ===
80سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 3/4″ ===
81سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 1″ ===
82سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 11/4″ ===
83سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 11/2″ ===
84سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 2″ ===
85سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 21/2″ ===
86سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 1/2″ ===
87سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 3/4″ ===
88سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 1″ ===
89سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 11/4″ ===
90سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 11/2″ ===
91سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 2″ ===
92سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 21/2″ ===
93سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 3″ ===
94سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 1″ ===
95سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 11/4″ ===
96سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 11/2″ ===
97سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 2″ ===
98سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 21/2″ ===
99سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 3″ ===
100سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 4″ ===
101سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 11/4″ ===
102سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 11/2″ ===
103سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 2″ ===
104سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 21/2″ ===
105سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 3″ ===
106سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 4″ ===
107سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 5″ ===
108سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 2″ ===
109سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 21/2″ ===
110سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 3″ ===
111سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 4″ ===
112سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 5″ ===
113سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 6″ ===
114سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 2″ ===
115سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 21/2″ ===
116سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 3″ ===
117سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 4″ ===
118سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 5″ ===
119سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 6″ ===
120سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 8″ ===
121سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″ * 4″ ===
122سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″ * 5″ ===
123سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″ * 6″ ===
124سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″ * 8″ ===
125سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″ * 10″ ===
126سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد14″ * 6″ ===
127سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد14″ * 8″ ===
128سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد14″ * 10″ ===
129سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد14″ * 12″ ===
130سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″ * 6″ ===
131سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″ * 8″ ===
132سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″ * 10″ ===
133سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″ * 12″ ===
134سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″ * 14″ ===
135سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″ * 8″ ===
136سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″ * 10″ ===
137سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″ * 12″ ===
138سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″ * 14″ ===
139سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″ * 16″ ===
140سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 8″ ===
141سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 10″ ===
142سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 12″ ===
143سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 14″ ===
144سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 16″ ===
145سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 18″ ===
146سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 12″ ===
147سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 14″ ===
148سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 16″ ===
149سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 18″ ===
150سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 20″ ===
151تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3/4″ * 1/2″ ===
152تبدیل رده 40 بنکن (Benkan) عدد1″ * 1/2″ ===
153تبدیل رده 40 بنکن (Benkan) عدد1″ * 3/4″ ===
154تبدیل رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/4″ * 1/2 ===
155تبدیل رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/4″ * 3/4″ ===
156تبدیل رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/4″ * 3/4″ ===
157تبدیل رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/2″ * 1/2″ ===
158تبدیل رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/2″ * 3/4″ ===
159تبدیل رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/2″ * 1″ ===
160تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/2″ * 11/4″ ===
161تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″ * 1/2″ ===
162تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″ * 3/4″ ===
163تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″ * 1″ ===
164تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″ * 11/4″ ===
165تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″ * 11/2″ ===
166تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد21/2″ * 1/2″ ===
167تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد21/2″ * 3/4″ ===
168تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد21/2″ * 1″ ===
169تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″*21/2.1/4″ ===
170تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″*21/2.1/2″ ===
171تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد21/2″ * 2″ ===
172تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 1/2″ ===
173تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 3/4″ ===
174تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 1″ ===
175تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 11/4″ ===
176تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 11/2″ ===
177تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 2″ ===
178تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 21/2″ ===
179تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 1/2″ ===
180تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 3/4″ ===
181تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 1″ ===
182تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 11/4″ ===
183تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 11/2″ ===
184تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 2″ ===
185تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 21/2″ ===
186تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 3″ ===
187تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 1″ ===
188تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 11/4″ ===
189تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 11/2″ ===
190تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 2″ ===
191تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 21/2″ ===
192تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 3″ ===
193تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 4″ ===
194تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 11/4″ ===
195تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 11/2″ ===
196تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 2″ ===
197تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 21/2″ ===
198تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 3″ ===
199تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 4″ ===
200تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″* 5″ ===
201تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 2″ ===
202تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 21/2″ ===
203تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 3″ ===
204تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 4″ ===
205تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 5″ ===
206تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 6″ ===
207تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 2″ ===
208تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 21/2″ ===
209تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 3″ ===
210تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 4″ ===
211تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 5″ ===
212تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 6″ ===
213تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 8″ ===
214تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″ * 4″ ===
215تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″ * 5″ ===
216تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″ * 6″ ===
217تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″ * 8″ ===
218تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″ * 10″ ===
219تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد14″ * 6″ ===
220تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد14″ * 8″ ===
221تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد14″ * 10″ ===
222تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد14″ * 12″ ===
223تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″ * 6″ ===
224تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″ * 8″ ===
225تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″ * 10″ ===
226تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″ * 12″ ===
227تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″ * 14″ ===
228تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″ * 8″ ===
229تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″ * 10″ ===
230تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″ * 12″ ===
231تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″ *14″ ===
232تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″ * 16″ ===
233تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 8″ ===
234تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 10″ ===
235تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 12″ ===
236تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 14″ ===
237تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 16″ ===
238تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 18″ ===
239تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 10″ ===
240تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 12″ ===
241تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 14″ ===
242تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 16″ ===
243تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 18″ ===
244تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 20″ ===
245تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد3/4″ * 1/2″ ===
246تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد1″ * 3/4″ ===
247تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/4″ * 1/2″ ===
248تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/4″ * 3/4″ ===
249تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/4″ * 1″ ===
250تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/2″ * 1/2″ ===
251تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/2″ * 3/4″ ===
252تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/2″ * 1″ ===
253تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/2″ * 11/4″ ===
254تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد2″ * 1/2″ ===
255تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد2″ * 3/4″ ===
256تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد2″ * 1″ ===
257تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد2″ * 11/4″ ===
258تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد2″ * 11/2″ ===
259تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد21/2″ * 1″ ===
260تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد21/2″ * 11/4″ ===
261تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد21/2″ * 11/2″ ===
262تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد21/2″ * 2″ ===
263تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد3″ * 1″ ===
264تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد3″ * 11/4″ ===
265تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد3″ * 11/2″ ===
266تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد3″ * 2″ ===
267تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد3″ * 21/2″ ===
268تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد4″ * 1″ ===
269تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد4″ * 11/4″ ===
270تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد4″ * 11/2″ ===
271تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد4″ * 2″ ===
272تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد4″ * 21/2″ ===
273تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد4″ * 3″ ===
274تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد5″ * 2″ ===
275تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد5″ * 21/2″ ===
276تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد5″ * 3″ ===
277تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد5″ * 4″ ===
278تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد6″ * 2″ ===
279تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد6″ * 21/2″ ===
280تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد6″ * 3″ ===
281تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد6″ * 4″ ===
282تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد6″ * 5″ ===
283تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد8″ * 3″ ===
284تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد8″ * 4″ ===
285تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد8″ * 5″ ===
286تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد8″ * 6″ ===
287تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد10″ * 4″ ===
288تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد10″ * 5″ ===
289تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد10″ * 6″ ===
290تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد10″ * 8″ ===
291تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد12″ * 6″ ===
292تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد12 * 8″ ===
293تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد12″ * 10″ ===
294تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد14″ * 8″ ===
295گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد1/2″===
296گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد3/4″===
297گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد1″===
298گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/4″===
299گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/2″===
300گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″===
301گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد21/2″===
302گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″===
303گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″===
304گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″===
305گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″===
306گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″===
307گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″===
308گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″===
309گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد14″===
310گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″===
311گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″===
312گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″===
313گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″===

جهت مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه اتصالات فولادی مراجعه کنید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>