لیست قیمت اتصالات گازی

قیمت اتصالات درزدار

قیمت اتصالات درزدار

بدلیل نوسانات شدید قیمت لطفا با کارشناس های ما تماس بگیرید

اتصالات درزدار
ردیفنوع کالاواحدسایزقیمت (ریال)
1زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد1/2″تماس بگیرید
2زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد3/4″==
3زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد1″==
4زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد11/4″==
5زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد11/2″==
6زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد2″==
7زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد21/2″==
8زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد3″==
9زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد4″==
10زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سنگین)عدد5″==
11زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سنگین)عدد6″==
12زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد8″==
13زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد10″==
14زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد12″==
15زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد14″تماس بگیرید
16زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد16″==
17سه راه درزدار ایران اتصالعدد1/2″==
18سه راه درزدار ایران اتصالعدد3/4″==
19سه راه درزدار ایران اتصالعدد1″==
20سه راه درزدار ایران اتصالعدد11/4″==
21سه راه درزدار ایران اتصالعدد11/2″==
22سه راه درزدار ایران اتصالعدد2″==
23سه راه درزدار ایران اتصالعدد21/2″==
24سه راه درزدار ایران اتصالعدد3″==
25سه راه درزدار ایران اتصالعدد4″==
26سه راه درزدار ایران اتصالعدد5″==
27سه راه درزدار ایران اتصالعدد6″==
28سه راه درزدار ایران اتصالعدد8″==
29سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3/4″ * 1/2″==
30سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد1″ * 1/2″تماس بگیرید
31سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد1″ * 3/4″==
32سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/4″* 11/2″==
33سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/4″ * 1/2″ ==
34سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/4″ * 1″ ==
35سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/2″ * 1/2 ==
36سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/2″ * 3/4″ ==
37سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/2″ * 1″ ==
38سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/2″ * 11/4″ ==
39سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″ * 1/2″ ==
40سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″ * 3/4″ ==
41سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″ * 1″ ==
42سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″*11/4″ ==
43سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″ * 11/2″ ==
44سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد21/2″ * 1″ ==
45سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″*112.1/4″ تماس بگیرید
46سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″*11/2″.1/2″ ==
47سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد21/2″ * 2″ ==
48سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3″ * 1″ ==
49سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3″ * 11/4″ ==
50سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3″ * 11/2″ ==
51سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3″ * 2″ ==
52سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3″ * 21/2″ ==
53سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد4″ * 11/4″ ==
54سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد4″ * 11/2″ ==
55سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد4″ * 2″ ==
56سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد4″ * 21/2″ ==
57سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد4″ * 3″ ==
58سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد5″ * 11/2″ ==
59سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد5″ * 3″ ==
60سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد5″ * 4″ تماس بگیرید
61سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد6′ * 21/2″ ==
62سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد6″ * 4″ ==
63سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد6″ * 5″ ==
64سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد6″ * 8″ ==
65سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد8″ * 4″ ==
66سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد8″ * 5″ ==
67سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد8″ * 6″ ==
68تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3/4″ 8 1/2″ ==
69تبدیل درزدار ایران اتصالعدد1″ * 1/2″ ==
70تبدیل درزدار ایران اتصالعدد1″ * 3/4″ ==
71تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/4″ * 1/2″ ==
72تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/4″ * 3/4″ ==
73تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/4″ * 1″ ==
74تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/2″ * 1/2″ ==
75تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/2″ * 3/4″ تماس بگیرید
76تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/2″ * 1″ ==
77تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/2″ * 11/4″ ==
78تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″ * 1/2″ ==
79تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″ * 3/4″ ==
80تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″ *1″ ==
81تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″ * 11/4″ ==
82تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″ * 11/2″ ==
83تبدیل درزدار ایران اتصالعدد21/2″ * 1″ ==
84تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″*11/4″.1/2″ ==
85تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″*11/2″.1/2″ ==
86تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2.21/2*2″ ==
87تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3″ * 1″ ==
88تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3″ * 11/4″ ==
89تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3″ * 11/2″ ==
90تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3″ * 2″ تماس بگیرید
91تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3″ * 21/2″ ==
92تبدیل درزدار ایران اتصالعدد4″ * 11/4″ ==
93تبدیل درزدار ایران اتصالعدد4″ * 11/2″ ==
94تبدیل درزدار ایران اتصالعدد4″ * 2″ ==
95تبدیل درزدار ایران اتصالعدد4″ * 21/2″ ==
96تبدیل درزدار ایران اتصالعدد4″ & 3″ =
97تبدیل درزدار ایران اتصالعدد5″ * 21/2″ ==
98تبدیل درزدار ایران اتصالعدد5″ * 3″ ==
99تبدیل درزدار ایران اتصالعدد5″ * 4″ ==
100تبدیل درزدار ایران اتصالعدد6″ * 3″ ==
101تبدیل درزدار ایران اتصالعدد6″ * 4″ ==
102تبدیل درزدار ایران اتصالعدد6″ * 5″ ==
103تبدیل درزدار ایران اتصالعدد8″ * 4″ ==
104تبدیل درزدار ایران اتصالعدد8″ * 5″ ==
105تبدیل درزدار ایران اتصالعدد8″ * 6″ تماس بگیرید
106گپ گود ایران اتصالعدد1/2″ ==
107گپ گود ایران اتصالعدد3/4″ ==
108گپ گود ایران اتصالعدد1″ ==
109گپ گود ایران اتصالعدد11/4″ ==
110گپ گود ایران اتصالعدد11/2″ ==
111گپ گود ایران اتصالعدد2″ ==
112گپ گود ایران اتصالعدد21/2″ ==
113گپ گود ایران اتصالعدد3″ ==
114گپ گود ایران اتصالعدد4″ ==
115گپ گود ایران اتصالعدد5″ ==
116گپ گود ایران اتصالعدد6″ ==
117گپ گود ایران اتصالعدد8″ ==
118گپ تخت ایران اتصالعدد2″ ==
119گپ تخت ایران اتصالعدد2″ ==
120گپ تخت ایران اتصالعدد3″ تماس بگیرید
121گپ تخت ایران اتصالعدد4″ ==
122گپ تخت ایران اتصالعدد5″ ==
123گپ تخت ایران اتصالعدد6″ ==
124سردنده درزدار ایران اتصالعدد1/2″ ==
125سردنده درزدار ایران اتصالعدد3/4″ ==
126سردنده درزدار ایران اتصالعدد1″ ==
127سردنده درزدار ایران اتصالعدد11/4″ ==
128سردنده درزدار ایران اتصالعدد11/2″ ==
129سردنده درزدار ایران اتصالعدد2″ ==
130سردنده درزدار ایران اتصالعدد21/2″ ==
131سردنده درزدار ایران اتصالعدد3″ ==
132سردنده درزدار ایران اتصالعدد4″ تماس بگیرید

برای مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه اتصالات فولادی مراجعه کنید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>